A jelen adatszolgáltatási nyilatkozat a Juros Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, a lex-index.hu oldalon elérhető elektronikus kereskedelmi szolgáltatás ( a továbbiakban: szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

 1. A honlapon található - szerzői jogi védelem alatt álló - adatbázis a Szolgáltató kizárólagos tulajdona, annak bármilyen formában történő felhasználása a Szolgáltató írásos engedélyével lehetséges.
 2. A Szolgáltatás igénybevételével a felhasználó (a továbbiakban: Vevő) elfogadja a jelen adatszolgáltatási nyilatkozat feltételeit.
 3. A Szolgáltató honlapjának használata ingyenes, de regisztráció, így személyes azonosításra alkalmas adatok megadásához kötött. A Vevő - harmadik keresés után - jogosult dönteni arról, hogy az űrlapon kért személyes adatait megadja-e, tehát a Vevő adatszolgáltatása minden esetben önkéntes és személyes adatainak kezelését bármikor megtilthatja.
 4. A Vevő személyes adatainak nyilvántartására és kezelésére kizárólag akkor kerülhet sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához szükséges azonosításhoz és a jogszabályokban meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges.
 5. A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevétele során birtokába került adatokat (e-mail cím, IP cím, stb.) bármely, a 4. pontban meghatározottaktól eltérő célból - így különösen a Vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a Vevő hozzájárulásával használhatja fel.
 6. A Szolgáltató - jogszabályi rendelkezés hiányában - csak a Vevő hozzájárulásával adhatja át harmadik személyeknek a Vevő személyes azonosítására alkalmas adatait.
 7. A Vevő a regisztráció során a valóságnak, illetve tényleges állapotnak megfelelő adatokat köteles megadni, a valótlan információkból eredő, harmadik személy jogosulatlan magatartásával keletkezett károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 8. A fenti adatszolgáltatási nyilatkozattal nem érintett kérdésekben a Szolgáltató
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
  • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
  • valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény rendelkezései szerint jár el.